img{ width: auto; height: auto; max-width: 100%; max-height: 100%; }
打印机

联想打印机LJ2268、LJ2268W用户手册指南_使用说明书.pdf

上传者:联想专营 来源:联想官网 2019-08-25 16:53 已帮助

为您提供联想打印机LJ2268、LJ2268W最新官方正式版用户手册操作指南使用说明书电子版.pdf格式在线查阅免费下载,'...【说明书内容摘要】


  为您提供联想打印机LJ2268、LJ2268W最新官方正式版用户手册操作指南使用说明书电子版.pdf格式在线查阅免费下载,方便用户在电脑或手机上快速了解联想打印机LJ2268、LJ2268W介绍、性能参数、常见问题、故障排除、安全使用、新手操作指南及保养知识等。

【说明书目录】

目录
声 明 ...........................................................................................1
法律禁止项目 ..............................................................................2
1 机器指南 ..................................................................................6
1.1 外部 ...............................................................................6
1.2 内部 ...............................................................................7
2 设置打印机 ...............................................................................8
2.1 开箱 ...............................................................................8
2.2 打开进纸托盘  ................................................................9
2.3 装入纸张   ......................................................................9
2.4 接通电源 ...................................................................11
2.5 启动打印机 ................................................................11
2.6 安装打印机驱动程序和小新打印软件 ........................12
2.6.1 快速安装(非Wi-Fi机型) .................................13
2.6.2 安装USB打印机 .................................................15
2.6.3 快速安装(Wi-Fi) ............................................20
2.6.4 安装Wi-Fi打印机 ................................................20
2.6.5 安装已连入当前网络打印机 ...............................20
2.6.6 升级打印机驱动程序 ..........................................21
2.6.7 卸载打印机驱动程序 ..........................................22
2.7 打印测试页 ...........................................................23
2.8 打印配置页 ...........................................................23
3 打印介质 .................................................................24
3.1 支持的纸张 ...........................................................24
3.1.1 纸张尺寸 ............................................................24
3.1.2 纸张类型 ............................................................24
3.1.3 纸张容量 ............................................................24
3.2 不推荐的纸张类型 .................................................25
3.3 打印区域 ..............................................................26
4 打印功能 ................................................................................27
4.1 打印作业 .....................................................................27
4.1.1 通过打印机驱动程序打印 ...................................27
4.1.2 使用小新打印进行本地或远程打印 ....................28
4.2 取消打印作业 ..............................................................29
4.2.1 打印开始前取消打印作业 ...................................29
4.2.2 打印进行中取消打印作业 ...................................30
5 驱动程序 ................................................................................31
5.1 支持的系统环境 ...........................................................31
5.2 Windows 中使用驱动程序 ...........................................31
5.2.1 基本选项卡 ........................................................32
5.2.2 高级选项卡 ........................................................37
5.2.3 快捷设置选项卡 .................................................44
5.2.4 技术支持 ............................................................45
5.3 Mac 系统中使用驱动程序............................................46
5.3.1 基本 ...................................................................46
6 通过无线网络打印 ..................................................................51
6.1 Windows 系统安装无线驱动程序 ................................51
6.1.1 快速安装 ............................................................51
6.1.2 安装Wi-Fi打印机 ................................................52
6.1.3 安装已连入当前网络打印机 ...............................55
6.2 Mac OS 系统安装无线驱动程序 ..................................58
6.3 通过网络使用打印机 ...................................................63
7 按键功能及指示灯状态 ...........................................................64
7.1 按键及指示灯简介 ........................................................64
7.2 LED 指示灯状态 ...........................................................64
7.3 LED 指示灯状态与状态描述 .........................................65
7.4 常用操作指引 ...............................................................67
8 维护机器 ................................................................................68
8.1 维护鼓粉组件 ...............................................................68
8.2 更换鼓粉组件 ...............................................................69
8.3 清洁打印机 ..................................................................71
9 故障排除 ................................................................................73
9.1 常见问题 ......................................................................73
9.2 送纸问题 ......................................................................74
9.3 清除卡纸 ......................................................................75
9.4 打印质量问题 ...............................................................82
9.5 打印问题 ......................................................................83
9.6 LED 指示灯错误状态显示及操作指引 ..........................84
10 打印机设置(WEB 页面) ...................................................85
11 附录 .....................................................................................89
11.1 墨粉的注意事项 .........................................................89
11.2 移动和搬运机器 .........................................................89
11.3 机器规格 ....................................................................90
11.4 商标 ...........................................................................92
11.5 固定 IP 地址设置 ........................................................95
联想打印机LJ2268、LJ2268W用户手册指南_使用说明书.pdf完整版说明书详情
说明书格式: PDF
说明书大小: 15.8MB
说明书页数: 99页
文件下载:联想打印机LJ2268、LJ2268W用户手册指南_使用说明书.pdf.pdf(为您提供官方下载通道,如无则提供网盘通道)  
云盘通道: 百度云盘
备用通道: 城通云盘 皮皮云盘 蓝奏云盘

温馨提示:"城通云盘"和"皮皮云盘"下载速度较快,有少量广告弹窗。百度企业云盘电脑端浏览可在线直接查阅。手机端无法直接浏览需要下载到手机里查看。

手机下载提示:

因本站所有的用户指南、手册或说明书均是PDF文档,手机下载、阅读PDF文档需要APP应用支持。部分会员可能未安装PDF阅读器不能正确阅读下载的PDF文档。敬请您确保手机已经安装PDF文档阅读器!安卓手机和计算机,推荐下载官方的 PDF阅读器,苹果iPhone手机请直接使用原装的iBook应用App。
支付宝打赏 微信打赏

如果说明书对你有帮助,欢迎点击上方按钮打赏维持服务器费用.拜谢!

1.本站所有说明书均来自用户上传或者互联网收集,不能保证时效性和准确性,仅供您做参考;2.版权均归厂家或公司所有,我们只做收集整理,不会对内容做任何改动;3.如果本站内容对您的版权有所侵犯,请发E-mail到Lzh071@qq.com联系删除!

网友点评