img{ width: auto; height: auto; max-width: 100%; max-height: 100%; }
打印机

联想打印机LJ6150激光打印机用户手册指南_使用说明书.pdf

上传者:联想专营 来源:联想官网 2019-08-25 17:22 已帮助

感谢您购买联想LJ6 150激光打印机。 本手册包含有随机附带的有关打印机操作和注意事项的重要信息。为便于您有效并安全的使用本打印机,请在使用前仔细'...


【说明书内容摘要】


  感谢您购买联想LJ6 150激光打印机。 本手册包含有随机附带的有关打印机操作和注意事项的重要信息。为便于您有效并安全的使用本打印机,请在使用前仔细阅读本手册的内容。 而且,在您阅读完本手册后,请妥善保存本手册。万一您忘记了如何进行操作,此时本手册将会非常有用。

【说明书目录】


目录 
声明 .......................................................................................... i
前言 ..........................................................................................ii
目录 .........................................................................................iii
如何使用本手册........................................................................vi 
安全注意事项......................................................................... viii
1 安装打印机................................................................ 1-1 
1.1 查看包装内容、打开打印机包装 .................................... 1-2
1.2 安装硒鼓墨粉组件.......................................................... 1-4
1.3 连接并口打印电缆或USB电缆........................................ 1-7
1.4 连接电源线,打开打印机的电源开关............................. 1-8
1.5 放置纸张........................................................................ 1-9
1.6 安装打印机驱动程序.................................................... 1-12
1.6.1 安装驱动程序.......................................................1-12
1.6.2 安装并口打印机驱动程序.....................................1-12
2 维护.......................................................................... 2-1
2.1 纸张规格........................................................................ 2-2
2.1.1 适用纸张................................................................2-2
2.1.2 不适用纸张 ............................................................2-5
2.1.3 纸张的储存 ............................................................2-6
2.2 装纸............................................................................... 2-7
2.2.1 请按照下列步骤将普通纸装入主纸盒 .................2-7
2.2.2 手动纸盒中可设定各种类型的纸张......................2-10
2.2.3 将纸装入纸盒的注意事项.....................................2-12
2.3 清洁............................................................................. 2-15
2.3.1 清洁肋板..............................................................2-15
2.3.2 清洁打印机外部...................................................2-18
2.3.3 清洁打印机内部...................................................2-18
3 故障排除................................................................... 3-1
3.1 故障类型................................................................................ 3-2
3.2 电源未接通.................................................................... ........
3.3 不能打印....................................................................... 3-4
3.4 打印质量问题................................................................. 3-6
3.4.1 打印结果为整页空白或全黑................................... 3- 6
3.4.2 打印结果浅、脏、不均匀、纸皱或洇..................... 3- 7
3.4.3 打印结果不清晰................................................... 3- 10
3.5 其它问题...................................................................... 3- 11
3.6 LED 指示灯的状态........................................................ 3- 12
4 清除卡纸................................................................... 4-1
4.1 当纸卡住时.................................................................... .....
4.1.1 纸卡在热融器部分.................................................. 4- 3
4.1.2 纸卡在纸盒内......................................................... . 4- 5
4.2 不能正常供纸................................................................. 4-6
4.2.1 不能从纸盒正常供纸.............................................. 4- 6
4.2.2 如果经常卡纸......................................................... . 4- 7
5 耗材.......................................................................... 5-1
5.1 介绍耗材....................................................................... ........
5.2 硒鼓墨粉盒组件 ............................................................ 5-3
5.2.1 处理硒鼓墨粉盒组件的注意事项...............................5- 3
5.2.2 更换硒鼓墨粉盒组件....................................................5- 5
6 LJ6150 随机软件...................................................... 6-1
6.1 概述............................................................................ 6-2
6.1.1 随机光盘的内容..................................................... 6- 2
6.1.2 适用的操作系统..................................................... 6- 2
6.1.3 支持的硬件接口即插即用标准 ............................... 6- 2
6.1.4 驱动程序的升级..................................................... 6- 3
6.2 LJ6150 驱动安装与卸载 ................................................ 6-4
6.2.1 驱动程序安装方式.................................................. 6- 4
6.2.2 计算机的配置要求.................................................. 6- 4
6.2.3 并口驱动程序安装.................................................. 6- 5
6.2.4 USB驱动程序安装.................................................6-5 
6.2.5 驱动程序的卸载.....................................................6-5 
6.3 驱动程序........................................................................ 6-6 
6.3.1 驱动界面................................................................6-6 
6.3.2 驱动设置................................................................6-7 
6.4 状态监视器程序 ........................................................... 6-14 
6.4.1 状态监视器界面...................................................6-14 
A 附录..........................................................................A-1 
A.1 一般规格........................................................................A-2 
可打印区域 ........................................................................A-3 
A.2 耗材使用寿命.................................................................A-4 
A.3 耗材使用寿命.................................................................A-5 


 
联想打印机LJ6150激光打印机用户手册指南_使用说明书.pdf完整版说明书详情
说明书格式: PDF
说明书大小: 16.4MB
说明书页数: 102页
文件下载:联想打印机LJ6150激光打印机用户手册指南_使用说明书.pdf.pdf(为您提供官方下载通道,如无则提供网盘通道)  
云盘通道: 百度云盘
备用通道: 城通云盘 皮皮云盘 蓝奏云盘

温馨提示:"城通云盘"和"皮皮云盘"下载速度较快,有少量广告弹窗。百度企业云盘电脑端浏览可在线直接查阅。手机端无法直接浏览需要下载到手机里查看。

手机下载提示:

因本站所有的用户指南、手册或说明书均是PDF文档,手机下载、阅读PDF文档需要APP应用支持。部分会员可能未安装PDF阅读器不能正确阅读下载的PDF文档。敬请您确保手机已经安装PDF文档阅读器!安卓手机和计算机,推荐下载官方的 PDF阅读器,苹果iPhone手机请直接使用原装的iBook应用App。
支付宝打赏 微信打赏

如果说明书对你有帮助,欢迎点击上方按钮打赏维持服务器费用.拜谢!

1.本站所有说明书均来自用户上传或者互联网收集,不能保证时效性和准确性,仅供您做参考;2.版权均归厂家或公司所有,我们只做收集整理,不会对内容做任何改动;3.如果本站内容对您的版权有所侵犯,请发E-mail到Lzh071@qq.com联系删除!

网友点评